Coface garanterar en smidig internationell handel
27.03.2014
Landrisk

BRIC-länderna får ge vika för nya tillväxtländer

BRIC-länderna får ge vika för nya tillväxtländer

Efter 10 år av stadig tillväxt sker en avmattning inom BRICS: inför 2014 prognostiserar Coface en tillväxt på i genomsnitt 3,2 procentenheter lägre än den genomsnittliga tillväxten BRIC-länderna registrerade under det föregående årtiondet. Samtidigt expanderar flera andra tillväxtländer. Bland dem framträder 10 länder med goda produktionsutsikter och tillräcklig finansiering för att stödja expansionen.

 
 
Förutom att påskynda hög tillväxt krävs det finansiering för att öka investeringarna

Trots en fortsatt positiv konsumenttrend upplever  BRIC en nedgång på grund av en justering av utbudet och en markant nedgång i investeringarna. Lokala företag har inte längre tillräcklig produktionskapacitet för att möta en fortsatt stark efterfrågan.

För att identifiera länderna BRICS nu ger vika för har Coface identifierat flera kriterier, bland annat två som är väsentliga:

  • Länder med hög tillväxt som accelerar och vars ekonomi är diversifierad och motståndskraftig mot en nedgång
  • Länder som har tillräckliga medel för att finansiera tillväxt eller som ännu inte har en aktiemarknad i jämförbar storlek med OECD-länderna

 

Colombia, Indonesien, Peru, Filippinerna och Sri Lanka: stark potential bekräftas av en sund affärsmiljö

Bland de ”nya framväxande” länderna är det endast 10 länder Coface identifierat som uppfyller alla kriterier. Dessa länder har dock olikheter vad gäller affärsmiljöerna – svagheter som kan dämpa tillväxten. Därför har Coface urskiljt två grupper:

  • Colombia, Indonesien, Peru, Filippinerna och Sri Lanka har ett sunt affärsklimat (A4 eller B), liknande det i BRICS-länderna idag.
  • Kenya, Tanzania, Zambia, Bangladesh och Etiopien har mycket svåra (C) eller extremt svåra (D) affärsmiljöer som skulle kunna hindra tillväxtutsikterna.
Tillväxten i den "nya tillväxtländerna" kommmer att ta en annan väg än den för BRICS

Vissa svagheter jämfört med BRICS på 2000-talet kvarstår ändå:

  • De 10 ”nya tillväxtländerna” representerar i dagsläget endast 11% av världens befolkning medan BRICS utgjorde 43% av befolkningen år 2001.
  • BNP-nivån är endast 70% än BPN för BRICS 2001
  • BRICS noterade i genomsnitt ett överskott av bytesbalansen medan de nya "tillväxtländerna" noterade ett underskott på cirka 6% av BNP

 Trots en mindre stark miljö har de "nya tillväxtländerna " fördelar jämfört med BRICS 2001. Inflationstakten är cirka 2,8 procentenheter lägre än den BRIC-länderna upplevde och nivån på statsskulden är cirka 40% av BNP i jämförelse med 54% för BRIC-länderna år 2001.

 

 

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp