Coface garanterar en smidig internationell handel
18.09.2015
Landrisk

Nedgången i Kina en skugga över Asien?

Mittens rike står inför stora förändringar

Kina försöker hitta ett sätt att uppnå en mer hållbar tillväxt, men detta är inte helt smärtfritt för  ekonomin - eller för grannländerna. Enligt Coface beräkningar kommer tillväxten sannolikt inte att överstiga 6,7% 2015 och 6,2% 2016, jämfört med 13,4% under perioden 2006-2007. Detta är främst ett resultat av att flera branscher lider av överkapacitet och företagens skuldsättning är hög vilket påverkar investeringar. Vi bevittnar en förändring i den kinesiska ekonomiska modellen. Vilka asiatiska länder kommer att bli de första offren om det finns en hård landning? Och vilka kommer att åtnjuta 'immunitet'?

 

Mittens rike står inför stora förändringar

Pågående förändringar av den nuvarande kinesiska modellen visar två stora förändringar: försämrade priskonkurrenskraft i förhållande till andra länder i Asien, och en övergång till tillväxt upprätthålls av konsumtionen snarare än genom investeringar.

 

Ökningen i enhetsarbetskostnaderna, bland annat på grund av nedgången i befolkningen i arbetsför ålder, orsakar en försämring av priskonkurrens.  Utländska direktinvesteringar i Kina har avstannat till förmån för mer konkurrenskraftiga länder somThailand, Malaysia, Indonesien och Vietnam. Bidraget från investeringar i tillväxt har blivit mindre betydelsefull, vilket framgår av den gradvisa avmattningen i tillväxten av fasta investeringskapital (11,2% under Q1 2015) och i vinster som rapporterats av företag och industriproduktion (6,3% i genomsnitt per månad mellan januari och juli 2015 jämfört med 8,3% 2014).

Konsumtionen spelar därför en allt viktigare roll för tillväxten. Detta stöds av de kinesiska myndigheterna som vill balansera tillväxten och göra ekonomin mer effektivt genom att ge marknaden en större roll. På lång sikt är det sannolikt att den ekonomiska liberaliseringen  kompenserar nedgången kopplad till förlust av priskonkurrenskraft genom ökat stöd för konusmtionen.  Men på kort sikt medför nedgången risker både för den inhemska ekonomin och för andra länder i regionen.

 

Vilka är riskerna för att andra länder i Asien drabbas?
Hög risk för  finansmarknaderna och Mongoliet

Hong Kong och Singapore är båda mycket utsatta för avmattningen i Kina. För det första genom sina finansiella marknader eftersom deras aktiemarknader är starkt korrelerade med den kinesiska marknaden och som ett resultat av gränsöverskridande banklån är deras banker exponerade för den

försämrade kreditvärdigheten hos kinesiska företag. Dels genom handel, eftersom andelen av deras export till Kina inom högrisksektorer är betydande: 74% av BNP i Hong Kong och 15% i Singapore.

 

Mongoliet exporterar också mycket stora volymer till Kina och kommer därför  sannolikt att drabbas av dess nedgång (exporten utgör 43% av BNP).

 

Måttlig risk: Thailand, Malaysia, Indonesien och Vietnam

Exponering i dessa länderär betydelsefull eftersom andelen av export till Kina är hög. Men högrisk export utgör mindre än 10% av BNP. De drar även nytta av Kinas sjunkande konkurrenskraft och ser därmed  en ökning av utländska direktinvesteringar.

 

Låg risk: Indien och Filippinerna

Handelsförbindelserna mellan dessa länder och Kina är begränsade. De gynnas även av nedgången i råvarupriserna. Indien kan dock drabbas senare  genom en  om Gulfstaterna  påverkas av Kinas avmattning. Filippinerna kan påverkas av den låga löneklyftan med Kina.

 

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Nedgången i Kina en skugga över Asien? (167,35 kB)
Sidans topp