Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Riskanalyser

Tillgång till vår mest strategiska information så att du kan bedöma risken och utvärdera den övergripande kvalitén på företagsklimatet

LANDRISK
 
Tack vare expertis från Coface, är 160 landriskbedömningar som utarbetats på grundval av makroekonomiska, finansiella och politiska uppgifter fritt tillgängliga.
De uppdateras regelbundet och  ger en uppskattning om den genomsnittliga kreditrisken på  företag i ett land. Detta är ett ovärderligt verktyg och ger en indikation på ett lands potentiella inverkan på företagens finansiella åtaganden.
Naturligtvis kan det finnas några mycket lönsamma affärer i högriskländer, precis som det kan finnas vissa riskfyllda i tillförlitliga länder. Den totala risken är alltså en kombination av affärsspecifika faktorer och faktorer som rör det land där verksamheten bedrivs.
Våra analyser använder en sjugradig riskskala. Medföljande är: A1, A2, A3, A4, B, C och D.
 
UTVÄRDERING AV FÖRETAGSKLIMATET
Att utvärdera företagsklimatet innebär att man mäter kvaliteten på ett lands privata sektor – med andra ord företags finansiella transparens och effektiviteten hos domstolarna att omförhandla skulder.
På Coface gör vi det på grundval av
  • Interna informationsgenomgångar mellan alla våra kontor globalt
  • utvärdering av affärsklimatet, framtaget av internationella organisationer
 
I syfte att bedöma dessa miljöer, fokuserar de flesta utvärderingar på ländernas betalningsförmåga  och solvens.
Coface tar ytterligare ett steg och grundar sin riskbedömning på  erfarenheter inom mikroekonomi.
 
Enligt vår uppfattning är det viktigast att känna till
 
  • Om ett företags redovisning reflekterar en korrekt bild av den ekonomiska situationen
  • Om det lokala rättsväsendet kommer att ge en rättvis och effektiv reglering vid händelse av en utebliven betalning
 

Coface ekonomiska studier

Coface’s economic research

Vår verksamhet som kreditförsäkringsgivare med en global närvaro ger oss en utmärkt helhetsbild av företagen och deras betalningshistorik.

Våra analyser grundar sig på historiska erfarenheter av de risker vi täcker  och tjänar också till att utvärdera dem.

Sidans topp