Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Riskbedöming/DRA

Undvik framtida risker och dra nytta av framtidens möjligheter

 MED FOKUS PÅ RISKEN
 
Coface riskbedömning  DRA (Debtor Risk Assessment), mäter sannolikheten för att ett företag ska hamna på obestånd under en 12-månadersperiod, vilket hjälper dig att avgöra om en kund är en acceptabel eller en hög risk. Coface kunder har tillgång till en uppdaterad DRA via Cofanet och CofaMove Dagliga registreringar av förändringar av DRA i kundportföljen tillåter dem att ta rätt beslut och att bättre hantera sina kreditrisker.
 
RISKSKALA
 
Vår riskbedöming/DRA använder en skala från 0 (finansiella svårigheter) till 10 (bästa möjliga utvärdering).
 
Coface riskbedömning
 
HUR BERÄKNAS EN DRA?
 
Coface använder ett antal element för att bedöma ett företags kortsiktiga sannolikhet för fallissemang.
 
Kärnan av bedömningen är sammansatt utifrån följande kategorier:
 
  • Finansiell rating –baserat på företagets konsoliderade siffror
  • Historik över betalningsmönster
  • Företagsinformation – ålder, plats, bransch, antal anställda, domstolsavgöranden etc.
Ytterligare grunder för beräkningen är bland andra:
 
  • -Finansiella justeringar – med hänsyn till företagets moderbolag
  • -Trender – Baserad på historiken av företagets DRA
 
UTVÄRDERINGSPROCESSEN
 
Coface bevakar och analyserar kontinuerligt DRA’n på företag i sin databas. Om en DRA ändras kommer detta att uppdateras i Cofanet och CofaMove som är våra online verktyg för hantering av kreditförsäkring.
 
Vissa företag kanske inte utvärderas på gund av lokala skäl, rättsliga omständigheter (dvs. offentliga institutioner) eller på grund av bristande information. Varje gång tillräcklig ny finansiell eller icke-finansiell information har mottagits kommer Coface att beräkna en ny DRA.
 
 
 
Sidans topp
  • Swedish