Väntetid (skada)

Period som anges i försäkringsavtalet efter vars utgång de obetalda fordringarna anses vara ersättningsgilla. Denna period inleds när Coface tar emot din anmälan om förfallen fordran. Under denna tidsperiod har Coface möjlighet att driva in utestående belopp.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export