Rättslig information

Webbplatsen publiceras av Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A, filial i Sverige, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, org. nr.: 516408-1688 som är en filial till Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (“Coface”), ett aktiebolag med ett registrerat aktiekapital på 137 052 417,05 €, med säte på 1 place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, Frankrike, registrerat i Nanterre RCS under nummer B 552 069 791.

Rättslig information

Webbplatsen drivs av:Platform.sh 131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paris, Frankrike

Telefon: + 46 8 534 81 500
Email adresse: nordics@coface.com
Address: Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm

Coface innehar tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och står under tillsyn av den franska tillsynsmyndigheten ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) och i Sverige av Finansinspektionen (finansinspektionen@fi.se).

Genom att ansluta till denna webbplats accepterar du vad som anges nedan.

Webbplatsens innehåll och tillgång till information

Denna webbplats innehåller både information om Coface och om de produkter som företaget erbjuder. Produktinformationen är endast avsedd i informationssyfte och ska inte anses ha något bindande avtalsrättsligt värde.

Coface gör allt för att säkerställa att informationen som publiceras på webbplatsen är korrekt och aktuell, samt förbehåller sig rätten att korrigera innehållet när som helst och utan föregående meddelande. Coface kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller att den inte har manipulerats av en tredje part (t.ex. genom intrång eller virus).

Coface tar inget ansvar för skador, förluster eller kostnader av något slag som uppstår till följd av åtkomst till och/eller användning av denna webbplats eller relaterat till den information som återfinns.

Coface åtar sig att göra sitt bästa för att tillhandahålla och tillgängliggöra alla tjänster som finns på denna webbplats.

Coface skall inte hållas ansvarigt om någon av följande omständigheter inträffar:

  • tillfälligt avbrott på flera minuter för uppdatering av filer,
  • driftsproblem eller tillfälligt avbrott i dessa tjänster som ligger utanför vår kontroll, särskilt vid avbrott i el- eller teletjänster,
  • tillfälliga avbrott i tjänsterna när utveckling eller underhåll krävs,
  • fel eller funktionsstörningar i internetnätverket vid överföring av meddelanden eller dokument.

Immateriella rättigheter

Samtligt innehåll på denna webbplats (särskilt text, grafik, logotyper, foton och annat visuellt innehåll eller ljud), tillsammans med deras utformning och layout tillhör Coface.

Coface tillåter åtkomst till och användning av denna webbplats endast för strikt personliga, icke-kommersiella ändamål.

All reproduktion, representation, distribution, utvinning, helt eller delvis, av något av de element som visas på denna webbplats, på något medium eller genom någon process, liksom försäljning, återförsäljning eller överföring till tredje part, på vilket sätt som helst, är förbjudet om inte Coface uttryckligen godkänt det i förväg. Underlåtenhet att följa detta förbud utgör en förfalskning som kan ge upphov till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för förfalskaren.

Andra kännetecken, i synnerhet företagsnamn, handelsnamn, varumärken och domännamn som återges på webbplatsen tillhör Coface eller tredje part. All reproduktion utan uttryckligt medgivande kan medföra skadeståndsansvar för reproducenten.

Dataskydd

Coface är fast beslutna att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar, med rigorösa rutiner, kontroller och efterlevnadstillsyn för att säkerställa att uppgifterna lagras och används på lämpligt sätt enligt våra Riktlinjer för behandling av personuppgifter som återfinns i avsnittet om personuppgifter.

Cookies

När du ansluter till denna webbplats kan cookies komma att installeras på din browser. För mer information, se vår Cookie-policy.

Hypertextlänkar

Denna webbplats innehåller hypertextlänkar till webbplatser som hanteras av tredje part. Coface kan inte hållas ansvarigt för eventuella följder av användningen av dessa hypertextlänkar.

Säkerhet

Det är ditt eget ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder, till exempel att använda uppdaterad antivirusprogramvara, för att skydda dina data och/eller din programvara och/eller din maskinvara från virusangrepp.

Coface frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som du kan drabbas av i händelse av virusangrepp.