Våra CSR- åtaganden For trade: en handelsvänlig organisation

Coface viktigaste uppgift under 75 år har varit att underlätta handel och hjälpa företag som vill växa. Hur då? Genom att erbjuda företag skydd och hjälpa dem att fatta rätt kreditbeslut. Med ett sådant stöd följer ett ansvar – ett ansvar som Coface satt i centrum för företagets styrning, verksamhet och kommunikation. På Coface tror vi på handel som en kraft för det goda i världen, och vi vill aktivt bidra till den.

Coface-koncernen har under många år engagerat sig i företags-, miljö- och samhällsfrågor. Vi undertecknade FN:s Global Compact 2003, vilket innebär att koncernen inom sin inflytandesfär stöder de 10 vägledande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Coface har kartlagt icke-finansiella risker sedan 2018 så att vi kan konsolidera koncernens ansvarsstrategi och integrera den i vår affärsverksamhet.

 

Coface CSR-strategi: implementerad i vår utvecklingsplan

"Vår CSR-strategi är uppbyggd kring tre viktiga prioriteringar. 
Coface är:

 • En ansvarsfull försäkringsgivare: vi strävar efter att använda vår kärnverksamhet till att bidra till att skapa en mer hållbar värld.
 • En ansvarsfull arbetsgivare: vårt mål är att stödja medarbetarnas engagemang och karriärutveckling och ha en större positiv inverkan på samhället.
 • Ett ansvarsfullt företag: vårt viktigaste mål är att aktivt minska vår miljöpåverkan. 

”Var och en av dessa tre prioriteringar bygger på samma princip om att ”driva på kulturen”, och tillsammans utgör de i sig själv ett fjärde nyckelområde, där etik, efterlevnad och intern styrning av företagets samhällsansvar har en central betydelse. Coface strävar efter att organisera sin styrning inom styrelsen genom att tilldela CSR till en av de rådgivande kommittéerna i själva företaget som en del av en CSR-kommitté som består av medlemmar i exekutivkommittén och CSR-ansvariga i alla regioner. Coface håller regelbunden kontakt med alla våra intressenter genom intern kommunikation och specialevenemang. Varje aktörs engagemang och medvetenhet är avgörande för att vi ska lyckas med vår strategi” – Carole Lytton, Group General Secretary.

Coface har kartlagt de viktigaste prioriteringarna i sin CSR-strategi i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling. Koncernen har prioriterat 11 av de 17 målen, som har valts ut för sin relevans för Coface verksamhet, ledningen av dess anställda och dess engagemang i den ideella sektorn.

 

Driva på kulturen

Säkerställa transparens, efterlevnad och stöd till medarbetarna genom tydlig ESG-styrning, kommunikation och aktivt engagemang i hela koncernen. 
 

En ansvarsfull försäkringsgivare: CSR-mål integrerade i affärsverksamheten

 • Koncernens miljöpåverkan ingår i Coface handelspolicy: Coface tar hänsyn till CSR i sin bedömning av landrisker och risken för utebliven betalning från gäldenärer. Dessutom testar Coface en metod för att mäta miljöpåverkan hos de gäldenärer som utgör dess försäkrade exponering. Detta verktyg kommer att göra det möjligt för Coface att styra sin verksamhet mot mer miljömässigt ansvarsfulla aktiviteter.
 • Coface har infört en policy för kommersiell uteslutning, som återspeglar företagets beslutsamhet att undvika icke-etisk eller icke-ansvarig affärsverksamhet. Företaget har gjort ett antal åtaganden för att upphöra med, eller minska, sin försäkring releterad till kolenergisektorn.
 • Coface har fattat beslut att öka sitt stöd för finansiering och genomförande av långsiktiga ESG-projekt via sina Single Risk-försäkringslösningar. Coface har för avsikt att fördubbla stödet till ESG-projekt över hela världen till minst 400 miljoner euro i utestående skulder i slutet av 2025 (jämfört med mitten av 2022).
 • Coface har åtagit sig att minska koldioxidavtrycket för sin investeringsportfölj med 30 % (noterade aktier och företagsobligationer) till 2025 (jämfört med 2020) för Scope 1 och 2. I detta sammanhang har Coface undertecknat FN:s PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) 2023 och förbereder sig för att gå med i NZAOA (Net Zero Asset Owner Alliance) som sammankallats av FN. Detta är en del av en strukturerad strategi för att ställa om koncernens investeringsportfölj och nå koldioxidneutralitet senast 2050.

 

Cofaces uppförandekod

På Coface följer vi de högsta standarderna för etik och professionellt beteende, oavsett vilka uppgifter eller positioner vi har. Vår uppförandekod vägleder oss i hur vi gör affärer runt om i världen.

Ladda ner vår uppförandekod

En ansvarsfull arbetsgivare

 • Mångfald och inkludering är viktiga delar av Coface HR-strategi. Våra team representerar 80 olika nationaliteter och finns i 58 länder. Koncernen genomför många initiativ för att främja en mångsidig och inkluderande miljö för sina anställda (lika lön, icke-diskriminering när det gäller t.ex. kön, funktionshinder och HBTQ+-personer).
 • Coface har också fastställt en policy för att locka till sig och behålla talanger och, mer allmänt, engagera anställda. Företaget mäter regelbundet medarbetarnas engagemang och välbefinnande så att vi kan fortsätta att göra framsteg inom dessa två områden.
 • Koncernen fortsätter att utöka sina program för personalutveckling genom företagsakademier, mentorprogram och omvända mentorprogram samt internationell eller intern rörlighet. 

Ett ansvarsfullt företag som är fast beslutet att minska sin miljöpåverkan

 • Förutom att mäta företagets koldioxidavtryck har Coface infört ett system för att minska avtrycket så att företaget kan ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle. Reduktionsplanen, som har utarbetats i samarbete med Coface olika verksamheter, är uppbyggd kring tre prioriterade områden: investeringar, ersättningar och drift. Planen är att uppfylla målet om koldioxidneutralitet senast 2050.
 • När det gäller Coface verksamhet kommer planen att påverka alla avdelningar i koncernen: i synnerhet kommer vi att börja införa mer ansvarsfulla inköp och digitala metoder. Planen kommer också att fokusera på pendling, affärsresor, Coface fordonsflotta … till och med kontorsutrymmen.
 • Företaget har redan tagit de första initiativen för att minska sina koldioxidutsläpp inom områden som hantering av fordonsflottan, resor och koncernens fastighetsförvaltning.