Affärsinformation: bättre kunskap, bättre tillväxt!

Hur kan du bedöma en partners finansiella hälsa när du beviljar en handelskredit? Vilka är de tillgängliga lösningarna för att förutse en potentiell utebliven betalning från en partner? Vilka är de bästa marknadsmöjligheterna för att utveckla verksamheten och samtidigt minska riskerna? Coface informationstjänster hjälper dig att fatta välgrundade beslut, så att du kan kontrollera kommersiella risker och öppna upp för nya tillväxtmöjligheter.

Vad är affärsinformation?

Innan du inleder en affärsrelation med en handelspartner måste du samla in och analysera en stor mängd ekonomiska data. Varför då? Så att du får en bättre bild av din kund eller leverantör – och kan lita på dem! Det är därför hantering av kommersiell risk är så viktigt för alla företag som vill utveckla sig själva.

Affärsinformation är ett kraftfullt verktyg för beslutsfattande – den är avgörande för benchmarking av solvensen hos dina handelspartner och avgörande för att styra din kreditriskstrategi i rätt riktning. Den kombinerar unika kommersiella data med kvalificerad finansiell information. Detta ger dig tillgång till en djupgående riskbedömning – eller till och med prediktiv analys i vissa fall – om den finansiella hälsan hos dina partner (kunder och leverantörer). Affärsinformation är en hörnsten i affärsintelligens: en rad avancerade lösningar som bygger på att utnyttja en mängd data och utnyttja ny teknik. Information är kunskap och kunskap är makt. Att fatta rätt beslut innebär effektivare riskhantering och gör det lättare att upptäcka nya utvecklingsmöjligheter!

Vilken information är viktigast?

Trots alla värdefulla åtgärder för att skydda sig mot risken för obetalda fakturor (särskilt kreditförsäkringslösningar), är sena betalningar och utestående fordringar risker som är inbyggda i alla affärsrelationer. Därför är förmågan att förutse sannolikheten för utebliven betalning av största vikt för alla företag.

Först måste du bedöma din handelspartners ekonomiska hälsa och förmåga att fullgöra sina skyldigheter på kort och medellång sikt och under hela affärsrelationen. För att undvika dåliga affärer och minska risken måste du känna till information om din partner, deras betalningsbeteende och deras verksamhet. Dessutom måste du kunna tolka deras finansiella sundhetsindikatorer och kredithistorik.

Du kan använda två viktiga datakällor för att samla in den preliminära analysinformationen:

  • Offentliga uppgifter: t.ex. balansräkningar, resultaträkningar, skuldstatus, omsättning, volym av utestående skulder, kostnadsbörda och kassaflöde. Den ekonomiska analysen av dessa offentliga uppgifter (när de är tillgängliga!) ger dig en tidig indikation på din partners betalningsförmåga. Men var försiktig: denna typ av data är begränsad och visar din partners tidigare situation. Det går flera månader mellan rapporteringsdagen och den dag då en balansräkning offentliggörs. 
  • Privata uppgifter: denna information uppdateras regelbundet och mer detaljerat. Dessutom är uppgifter från privata källor mer tillförlitliga. Därför är professionell omvärldsbevakning en bra källa till information som kompletterar offentliga uppgifter. Den kan användas för att finjustera analysen av din partners situation och hur den sannolikt kommer att utvecklas under de kommande månaderna.

Men om du vill kvantifiera risken så exakt som möjligt är din partners kreditvärdighet inte den enda viktiga faktorn att ta hänsyn till. Du måste analysera den övergripande situationen, 360°-relationerna och sektorn genom att kartlägga partnerns position i leveranskedjan. Med andra ord handlar det inte bara om att veta vem man säljer till, utan också vem man köper från … och hur stor risk det innebär. Och det är just här som Coface kan hjälpa dig!

Omvandla data till kunskap och fånga upp nya tillväxtmöjligheter

Så nu vet du vilken information du behöver för att bättre kunna bedöma din partners finansiella situation. Men hur kan du utnyttja denna mängd data för att planera din handelsstrategi effektivt och begränsa din risk? Dina nuvarande och potentiella kunder förväntar sig att du svarar snabbt på deras frågor om handelskrediter. Om du ägnar för mycket tid åt att granska deras situation finns det stor risk att du missar en (god?) affär. Men om du går för snabbt fram kan det sluta med att du agerar antingen för försiktigt eller för optimistiskt, vilket oundvikligen skulle påverka ditt företags avkastning och likviditet.

”Som världsledande inom riskhantering anser vi på Coface att affärsinformation är mer än bara data. Det är hörnstenen i ett välgrundat beslutsfattande och en viktig drivkraft för framgång i dagens snabba affärsvärld. Vår plattform för informationstjänster, iCON by Coface, utnyttjar den ekonomiska intelligensen och Coface kraftfulla globala nätverk. Den hjälper företag som ert att omvandla rådata till värdefull kunskap och unika insikter, så att ni kan undvika osäkra kundfordringar och upptäcka nya affärsmöjligheter.” – Matthieu Garnier, Group Information Services Director.

iCON by Coface ger unika kunskaper om din affärsmiljö och ger dig en konkurrensfördel:

  • Informationsrapporter: Coface beräknar en riskprofil för din räkning så att du kan ta reda på allt som finns att veta om dina partners finansiella hälsa och deras betalningsbeteende. 
  • Kreditscore: Coface riskanalys för utebliven betalning hjälper dig att uppskatta en partners förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden under de kommande 12 månaderna (styrka, lönsamhet, solvenskvoter, betalnings- och skadeerfarenhet). 
  • Skräddarsydd kreditinformation: Bedöm hur sannolikt det är att ett företag kommer att gå omkull. Kontrollera dina risker med hjälp av en skräddarsydd, lättförståelig kreditrekommendation som inkluderar land- och motpartsriskbedömningar tillsammans med Coface direkta kreditrekommendationer. 
  • Finansiella nyckeltal: Peer Groups levererar genomträngande, lättutnyttjade kunskaper via en datavetenskaplig lösning som innebär att du kan jämföra ett företags finansiella nyckeltal med jämbördiga företag. 
  • Ekonomisk kunskap: Med hjälp av den dynamiska dashboarden kan du förutse risker och hitta de bästa investeringsmöjligheterna per land och bransch på ett ögonblick. Den bygger på datavetenskap, viktiga ekonomiska indikatorer och poäng som upprättas av Coface ekonomer t.ex. företagsklimat och makroekonomi, bankrisker, miljörisker, politiska och sociala risker, betalningsindex och köparrisk.

Utforska iCON by Coface och fatta de bästa kreditbesluten så att du kan hantera din affärsstrategi och handla med en fördel gentemot dina konkurrenter!

Författare och experter

  • Matthieu GARNIER

    Group Business information director

Upptäck våra lösningar