Coface lovar att minska sitt koldioxidavtryck

Coface har satt upp tydliga mål för samhälls- och miljöansvar (CSR), särskilt för direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, med den första milstolpen 2025.

Hur tänker Coface minska sin miljöpåverkan?

Coface CSR-åtaganden är centrala för dess utvecklingsstrategi. Coface vill bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer och koldioxidneutralitet senast 2050.

Coface anpassar sin affärsmodell: företaget tar gradvis hänsyn till miljö- och klimatrisker för sina kunder och gäldenärer (kunder till Coface kunder) tillsammans med de miljömässiga och samhälleliga effekterna av företagets investeringar. Koncernen har redan infört ett initiativ för att utöka det stöd vi ger ESG Single Risk-projekt (säkringsprodukter för att skydda mot handelsrisker och politiska risker på medellång och lång sikt).

Coface genomförde en omfattande bedömning av koldioxidavtrycket 2022 (baserat på 2019) med Bilan Carbone®-metoden framtagen av byrån för ekologisk övergång ADEME. Syftet med revisionen var att uppskatta och hantera de utsläpp av växthusgaser som genereras direkt och indirekt av koncernens affärsverksamhet (Scope 1, 2 och 3) inom tre nyckelområden:

 • Investeringar (källa: Amundi).
 • Det finansiella stöd som ges till kunder genom kreditförsäkring (beloppet för utbetalda ersättningar).
 • Drift (köp, persontransporter, energi och anläggningstillgångar).

Denna process ledde till en handlingsplan för att minska koncernens växthusgasutsläpp. 

Investeringar

Coface har som mål att minska de investeringsrelaterade GHG-utsläppen med 30 procent (Scope 1 och 2) för företagsobligationer mellan 2020 och 2025. För att uppnå detta mål kommer koncernen fortsätta att påverka de 20 största koldioxidutsläpparna i sin portfölj i alla ESG-aspekter – inklusive klimatet – för att uppmuntra dem att minska sina växthusgasutsläpp. Coface kommer sedan att fokusera på att ställa upp delmål – det första för 2030 – med målet att hjälpa till att nå neutralitet senast 2050.

ESG-poängen för investeringsportföljen bevakas nu och de lägsta betygen är uteslutet (G) eller begränsat (F). Coface har också en policy att begränsa investeringarna i energikol.

Användning av kreditförsäkringsprodukter

Som kreditförsäkringsgivare erbjuder Coface sina kunder stöd ur ett finansiellt perspektiv genom att ersätta deras obetalda fordringar. Enligt Bilan Carbone®-metoden tar Coface hänsyn till det direkta finansiella stödet till företagets kunder. Detta innebär att Coface inkluderar utsläppen från sina kunder som har fått ersättning när de mäter sina egna växthusgasutsläpp (Scope 3). 

Mellan 2019 och 2025 siktar Coface på att minska sina växthusgasutsläpp med 7 procent för skador som företaget hanterar i sin kreditförsäkringsverksamhet.

Coface strategi för att minska dessa indirekta utsläpp bygger på en tvådelad strategi:

 • Aktivt involvera kunderna i en utsläppsminskningsprocess.
 • Revidera företagets policy för kommersiella undantag 

Coface kommer fortlöpande att ompröva dessa mål under de kommande åren i takt med att lämplig programvara utvecklas.

Verksamhet

Koldioxidavtrycket från Coface verksamhet uppgick till 42 762 ton koldioxidekvivalenter under 2019, baserat på bedömningen av koncernens koldioxidavtryck. Coface avser att minska dessa utsläpp med 11 procent mellan 2019 och 2025 genom följande plan.

Ansvarsfulla inköp

 • Samarbeta med leverantörer och prioritera företag som följer en väg förenlig med Parisavtalet.
 • Införa ansvarsfulla digitala rutiner för att begränsa mängden data som används/lagras.
 • Minska utskrifter av dokument med 30 procent.

Resor

 • Minska pendlingen genom att fortsätta med distansarbete.
 • Uppmuntra till mer koldioxidsnål rörlighet genom att motivera personalen att använda kollektivtrafik istället för bil, och tåget istället för flygplan. Dessutom öka elektrifieringen av Coface fordonsflotta och göra det lättare att ladda.
 • Minska antalet affärsresor med 40 procent jämfört med 2019 genom att prioritera möten på distans.
 • Uppmuntra till en mer integrerad användning av bilar som är bättre anpassad efter behoven genom att utbilda alla anställda med tjänstebilar i sparsam körning och erbjuda mobilitetspaket.

Energi och anläggningstillgångar

 • Minska den totala kontorsytan med 30 procent.
 • Systematiskt ta hänsyn till tillgången till kollektivtrafik eller energieffektivitet vid val av plats för nya kontor.
 • Begränsa användningen av värme och luftkonditionering.
 • Öka livslängden på företagets fordon.

Handlingsplanen kan kompletteras med ytterligare initiativ över tid: Coface strategi för minskade koldioxidutsläpp baseras på regelbunden uppdatering av företagets koldioxidrevision. Revisionen 2025 kommer att användas för att bedöma om Coface har uppfyllt sina åtaganden. ”Stöd och engagemang från alla intressenter (leverantörer, anställda, kunder och företag som Coface investerar i) kommer att bli avgörande inte bara för våra mål, utan även för att bidra till den gemensamma ansträngningen att uppnå koldioxidneutralitet globalt senast 2050”, säger Emilie Bertholon, Group CSR Manager.