Coface riskbarometer för länder och sektorer – Q2 2023 Förlorade illusioner och stora förväntningar

År 2023 inleddes med stor entusiasm, men med all sannolikhet kommer det inte att bli det år som de flesta observatörer hade förväntat sig.

Det första halvåret har stärkt några av våra övertygelser: 

  • Nej, inflationen kommer inte spontant och smärtfritt att återgå till målet på 2 procent i de utvecklade länderna. 
  • Nej, centralbankerna kommer inte att ”svänga” mellan nu och slutet av året. 
  • Och nej, enbart ett upphävande av hälsorestriktioner kommer inte att göra det möjligt för Kina att spela rollen som motor för den globala ekonomin. 

Två viktiga saker som marknaden hade glömt bort kom också tillbaka i förgrunden: tillgången till riklig, billig energi är fortfarande central för det globala ekonomiska systemets funktion och penningpolitiken har mer direkta effekter på tillgångsvärderingar och finansiell stabilitet än på konsumentpriserna.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande nära kopplade till inflationstrender och centralbankernas reaktioner och våra prognoser är föremål för ett antal nedåtrisker, inklusive tillgången på energi och krediter.

Mot denna bakgrund gjorde Coface 13 uppgraderingar och 2 nedgraderingar av sina landsbedömningar, samt 26 ändringar av sektorbetygen (13 omklassificeringar och 13 nedgraderingar). Detta understryker en förbättring av utsikterna, men med en miljö som fortfarande är mycket krävande och osäker.

Den globala ekonomins motståndskraft har bekräftats men utsikterna är fortfarande dystra

Tillväxtsiffrorna för början av året för de stora ekonomierna bekräftade att recessionsspöket har försvunnit för tillfället (med undantag för Tyskland). Det finns flera skäl till detta. För det första har Europa lyckats undvika störningar i sin energiförsörjning.För det andra kom återhämtningsförmågan från en kraftig konsumtionsökning i Nordamerika och Kina. Slutligen bekräftade även tillväxtekonomierna sin motståndskraft.Allt detta har fått oss att revidera upp vår tillväxtprognos för den globala ekonomin 2023 till 2,2 procent.

Dessa olika faktorer återspeglas i våra landriskbedömningar, med 13 uppgraderingar, främst avseende tillväxtländer[1]. 7 av de 13 sektoruppgraderingarna gäller transportsektorn, som gynnas av uppgången inom turismen och de minskade spänningarna i leveranskedjorna.

De ekonomiska utsikterna är dock fortsatt dystra för 2023 och framåt, särskilt i de utvecklade ekonomierna. Vår prognos (2,3 procent tillväxt för 2024) tyder på att den globala tillväxten sannolikt inte kommer att återhämta sig nämnvärt. Den nära nog stagnerande globala ekonomin kommer att fortsätta, med fortsatt svagt läge i USA, en blygsam återhämtning i Europa och en kinesisk tillväxt som ligger under den standard som rådde före pandemin.

Inflationen ned, men inte borta

På listan över större risker för de kommande månaderna är risken för ihållande inflation fortsatt hög. Den ”mekaniska” nedgången i inflationen under första halvåret har bekräftats, eftersom återverkningarna av konflikten i Ukraina på energipriserna håller på att avta i de flesta ekonomier. Å andra sidan har signalerna om en mer fast förankrad inflation också bekräftats, med en kärninflation som stabiliserats på höga nivåer i euroområdet, Storbritannien och USA.

Ett förnyat inflationstryck är fortfarande möjligt. Kinas återhämtning har ännu inte nått sin fulla potential och kommer sannolikt att sätta press på gasförsörjningen. Samtidigt är oljemarknaden stramare efter tillkännagivanden från OPEC+ om produktionsnedskärningar. Organisationen har dragit tillbaka motsvarande cirka 3,7 procent av den globala efterfrågan från marknaden. För närvarande behåller vi vår prognos om ett årsgenomsnitt på cirka 90 USD/fat.

Förutom energipriserna är även jordbruksråvaror värda att bevaka. Även om deras nedgång de senaste månaderna inte nödvändigtvis har överförts till konsumentpriserna visar sig redan nya uppåtrisker. Förutom den rysk-ukrainska konflikten, som kommer att fortsätta att utöva påtryckningar, verkar klimatfenomenet El Niño vara på horisonten från och med andra halvåret 2023. Det kan påverka produktion och priser under 2023–2024, med varmare temperaturer och intensiv vattenbrist i vissa delar av världen.

Stramare kreditvillkor och en ytterligare ökning av företagens insolvens

Effekterna på inflationen av den exempellösa åtstramningen av penningpolitiken under de senaste månaderna återstår fortfarande i stor utsträckning att se, särskilt när det gäller priserna på tjänster. Dessa stiger fortfarande, på nivåer som knappast är i linje med inflationsmålet på 2 procent. Några av de större centralbankerna har dock beslutat att pausa räntehöjningarna, till att börja med Bank of Canada, Reserve Bank of Australia och, förmodligen, Fed. Omvänt kommer Bank of England sannolikt att höja räntan igen och ECB kommer troligen att tvingas höja vid nästa möte.

Pauser i räntehöjningarna bör göra det möjligt att bedöma effekterna av de åtgärder som vidtagits under det senaste året. Turbulensen i banksektorn kan faktisktväcka oro för en kreditåtstramning, som redan är synlig. Nedgången i nyutlåningen till hushåll och företag, som drar ned den inhemska efterfrågan, den ekonomiska aktiviteten och i slutändan inflationen, talar också för en försiktig hållning från centralbankernas sida.

Under de kommande månaderna kommer företagen att behöva hantera en negativ miljö med högre priser och stramare kreditvillkor, samt en trög inhemsk efterfrågan. Efter en övergripande ökning av marginalerna 2022 kommer företagen sannolikt att se sin operativa lönsamhet minska på grund av de kombinerade effekterna av en gradvis nedgång i kärninflationen och stigande enhetsarbetskostnader. Den kraftiga ökningen av företagens insolvens sedan början av året i de flesta utvecklade ekonomier kommer sannolikt att fortsätta, och till och med intensifieras, under de kommande månaderna.

Tillväxtekonomierna kommer att fortsätta att driva på den globala tillväxten, men det finns fortfarande sårbara områden

Medan tillväxten i de avancerade ekonomierna sjunker 2024 bör tillväxtländerna accelerera, med en tillväxt på 3,9 procent, den starkaste expansionen sedan 2018. Den viktigaste faktorn är den gradvisa återhämtningen av den kinesiska ekonomin, vilket gynnar råvaruexportörer. Den andra faktorn är pausen i Feds penningpolitiska åtstramningscykel.

Coface uppgraderar därför energiexporterande länder som Saudiarabien, Qatar, Nigeria och Kazakstan. Samtidigt återgår Malaysia och Filippinerna, som kommer att dra nytta av tillströmningen av kinesiska turister, till de bedömningar som gjordes före pandemin. Det bör dock betonas att åtstramningen av de globala finansieringsvillkoren har lett till att många länder riskerar att fallera. Egypten nedgraderades 2022 och Ghana i februari förra året. På samma sätt nedgraderar vi Kenya och Bolivia detta kvartal 

Klicka här för hela Coface barometer
 

[1] Malaysia, Filippinerna, Saudiarabien, Qatar, Tanzania, Niger, Nigeria, Kap Verde, Bosnien-Hercegovina, Kazakstan och Uzbekistan

Författare och experter