Coface undersökning om företagsbetalningar i Kina 2023:

Företagen rapporterar kortare betalningsförseningar 2022 och förväntar sig högre ekonomisk tillväxt 2023

Coface undersökning visar att färre företag drabbades av betalningsförseningar under 2022. 40 procent av respondenterna rapporterade förseningar, ned från 53 procent under 2021. Den genomsnittliga förseningen förkortades från 86 till 83 dagar under 2022. 
Färre företag drabbades av ultralånga betalningsförseningar, ULPDs (Ultra-Long Payment Delays).

Den kemiska sektorn visade sig vara mest utsatt: 34 procent av respondenterna rapporterar ULPDs över 10 procent av omsättningen. Träsektorn ser en liknande trend med en ökning från 0 procent 2021 till 20 procent 2022.

Pandemin – och efterföljande nedstängningar – var den främsta faktorn som påverkade företagen under 2022. Då den kinesiska regeringen rörde sig bort från sin noll-covid-politik ökade andelen respondenter som förväntade sig en ökning i försäljning och kassaflöde – ett tecken på optimism om Kinas företagsklimat under 2023.

Coface förväntar sig att en accelererad BNP-tillväxt för Kina på mellan 4 och 5 procent 2023.

Bernard Aw, chefsekonom för Asien och Stillahavsområdet på Coface, säger: ”Trots att företagen drabbades en ekonomisk nedgång under 2022 på grund av Omicron-vågen och den efterföljande strikta nedstängningen förlängdes kreditvillkoren under året. Kinesiska företag tvingades att vara mer flexibla när deras kunden behövde mer tid för att göra betalningar vid tajt likviditet och restriktioner i rörligheten som störde betalningsprocesserna. De genomsnittliga betalningsvillkoren ökade från 77 dagar 2021 till 81 dagar 2022.
I och med företagens längre betalningsvillkor var det färre som rapporterade betalningsförseningar under 2022: andelen respondenter som rapporterade förseningar minskade från 53 procent 2021 till 40 procent, den minsta andelen under de senaste fem åren.
Blickar vi framåt fanns det en ökad optimism bland respondenterna om de ekonomiska utsikter för de kommande 12 månaderna, i takt med att den kinesiska regeringen lämnade sin noll-covid-policy i slutet av 2022. Andelen respondenter som förväntar högre ekonomisk tillväxt steg från 68 procent 2021 till 84 procent.”

Betalningsförseningar  : Ökad finansieringsrisk för kemi och trä – bygg under press

Undersökningen visade också att färre företag hade ultralånga betalningsförseningar (ULPDs) över 2 procent av den årliga omsättningen. Efter en betydande ökning under 2021, där 64 procent av respondenterna rapporterade sådana förseningar, sjönk andelen till 36 procent – den lägsta sedan 2016. Eftersom 80 procent av ULPDs aldrig betalas enligt Coface erfarenhet kan ett företags kassaflöde vara i fara när de utgör över 2 procent av den årliga omsättningen.

Under 2022 rapporterade 34 procent av respondenterna från den kemiska sektorn ULPDs på mer än 10 procent av omsättningen, upp med 8 procentenheter från 2021. Det är den högsta siffran bland alla 13 sektorer. Träsektorns ekonomiska hälsa försämrades också. Fler respondenter från sektorn rapporterade en ökning i värdet på försenade betalning (40 procent jämfört med 33 procent 2021).

Efter en restriktiv politik med strängare finansieringsregler för fastighetsutvecklare har den kinesiska regeringen lättat på den hårda hållningen gentemot utvecklarna, särskilt mot slutet av 2022 med ett betydande åtgärdspaket på 16 punkter i november. Men byggsektorn är fortfarande den sektor som har de längsta betalningsförseningarna på 96 dagar i samband med korrigeringen av bostadsmarknaden.

30 procent av respondenterna i olika sektorer rapporterade stigande råvarupriser som huvudanledningen till försenade betalningar, upp från 23 procent 2021. De kraftigt stigande råvarupriserna till följd av kriget i Ukraina och den kvarvarande pressen på leveranskedjan ledde till en markant ökning av priserna för insatsvaror under 2022, vilket satte större press på företagens finanser.

Ekonomiska förväntningar: Större optimism efter slutet av noll-covid

Den strikta covid-politiken i Kina slog hårt mot företagen under 2022. Stigande råvarupriser och en nedgång i efterfrågan var viktiga faktorer som påverkade kassaflöde och försäljning, vilket lyftes fram av 24 respektive 23 procent av respondenterna. Men 61 procent av respondenterna angav att effekterna av otillräcklig arbetsstyrka på grund av nedstängningsåtgärder var den främsta faktorn som påverkade kassaflöde och försäljning.

Förväntningarna på försäljning och kassaflöde under de kommande 12 månaderna visade en större optimism, om än mer blygsam. Andelen som förväntar sig bättre försäljningsresultat under det kommande året steg från 44 procent 2021 till 50 procent 2022. Ökningen av dem som förutser ett förbättrat kassaflöde var större, från 27 procent 2021 till 49 procent 2022.

Blickar vi framåt fanns det en ökad optimism bland respondenterna om de ekonomiska utsikter för de kommande 12 månaderna, i takt med att den kinesiska regeringen lämnade sin noll-covid-policy i slutet av 2022. Andelen respondenter som förväntar sig högre ekonomisk tillväxt steg från 68 procent 2021 till 84 procent. Coface förväntar sig att en accelererad BNP-tillväxt för Kina på mellan 4 och 5 procent 2023.
 

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

China

 

B B