Den tyska metallindustrin: Negativa utsikter, men överraskande positivt betalningsbeteende

Ladda ner dokumenten

Situationen i den tyska metallsektorn har aldrig varit lätt, men den har blivit ännu mer utmanande med konkurrensen från kinesiska statligt subventionerade metallprodukter och nedgången i den tyska bilindustrin från 2018 och framåt.

Trots utmaningarna har betalningsbeteendet i metallsektorn (mot alla odds) förbättrats under åren, enligt resultaten av våra årliga betalningsundersökningar i Tyskland.

Tysklands metallsektor står inför ett antal ekonomiska utmaningar

Flera ekonomiska faktorer har bromsat den tyska metallindustrin. Den statligt subventionerade konkurrensen från Kina har lyckats konkurrera ut europeiska företag genom att erbjuda billigare produkter. Dessa subventioner har under årens lopp lett till en betydande överkapacitet och ett överutbud på världsmarknaden, vilket har pressat priserna på industrimetaller, särskilt stål och aluminium.

Tysklands industriella omställning till grön teknik, särskilt inom fordonsindustrin, har utlöst en industriell recession som även har påverkat metallsektorn.

Sedan mitten av 2018 har produktionen i den tyska metallsektorn visat en nedåtgående trend. Utöver dessa utmaningar har de kraftigt stigande energipriserna i spåren av återhämtningen efter pandemin och Rysslands invasion av Ukraina ökat produktionskostnaderna. Enligt arbetsgivarorganisationen för metall- och elektronikindustrin har bruttovinstmarginalen i sektorn sjunkit från 4,4% 2017 till 3,5% 2021. I maj 2023 rapporterade 34% av företagen inom metall- och elektroniksektorn att de under 2022 hade antingen mycket låga vinstmarginaler (mellan 0% och 2%) eller till och med negativa vinstmarginaler (14% av de svarande). I september 2023 förberedde sig 15% på att göra en förlust i år.

Kredittiden blir kortare för varje år

På grund av den höga andelen metallföretag som deltar i den årliga betalningsundersökningen för Tyskland, är det möjligt att jämföra betalningsbeteendet i metallsektorn över tid. Dessutom är det möjligt att jämföra betalningsbeteendet i metallsektorn med andra sektorer.

År 2019 bad 82% av metallföretagen om kortfristiga kreditvillkor på upp till två månader, och 16% kunde betala efter två månader. Situationen har förändrats avsevärt. År 2023 begärde 53% att få betalt inom de första 30 dagarna efter leverans, och endast 5% erbjöd kreditvillkor på mer än två månader.

Den genomsnittliga betalningstiden inom metallsektorn har sjunkit från 44 dagar 2019 till 31 dagar 2023. Under samma period minskade betalningstiden för alla företag i Tyskland endast marginellt från 34 dagar till 32 dagar. 

Betalningsförseningar: en vanlig praxis, men de är korta

Även om andelen företag i den tyska metallsektorn som rapporterade betalningsförseningar ökade från 62% 2022 till 77% 2023, är förseningstiden kort. En viktig orsak till det höga antalet förseningar är att 32% av de tillfrågade företagen ansåg att denna praxis var en marknadsstandard 2023. Metallindustrin är fortfarande en av de tyska sektorer där de flesta företag får sina betalningar inom 30 dagar från förfallodagen. Under 2023 rapporterades inte heller några förseningar på mer än 90 dagar. Sammantaget, med undantag för 2020, har de genomsnittliga betalningsförseningarna i metallindustrin konsekvent legat under den genomsnittliga betalningsförseningstiden för hela ekonomin.

Betalningsförseningar inom den tyska metallindustrin över tid

Sources: Coface Corporate Payment Surveys

Risker och utsikter

Trots att metallsektorn är mer pessimistisk än genomsnittet är den inte längre bland de mest pessimistiska, utan ligger strax under genomsnittet för hela ekonomin.

Bland de viktigaste riskerna som företagen ser för 2023 finns utmanande affärs- och produktionsförhållanden i Tyskland (för 21,4% av de svarande), stigande råvarupriser (17,9%), brist på kvalificerad arbetskraft (12,5%) och politisk risk (11,6%).

Särskilt när det gäller politiska risker verkar metallindustrin ha anpassat sig till den förändrade ekonomiska miljön tidigare än andra branscher: 13,6 % av företagen hade redan infört riskreduceringsstrategier 2023.

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

Germany

 

A3 A3