Ekonomisk nedgång och ökande antal konkurser: Hur ser utsikterna ut för företag i Central- och Östeuropa?

Ladda ner dokumenten

Antalet konkurser i Central- och Östeuropa (CEE) ökade under 2023. Den ekonomiska utvecklingen i regionen kommer att ligga kvar under potentialen 2024.

I kölvattnet av den ekonomiska nedgången upplevde länderna i Central- och Östeuropa (CEE) en dramatisk ökning av antalet konkurser under 2023. Företagen klarade sig genom den första perioden tack vare statliga stödåtgärder under pandemin. När dessa åtgärder sedan upphörde, i kombination med makroekonomiska påfrestningar, ledde det till att insolvensgraden steg till nya höjder.

Den ekonomiska nedgången resulterade i att regionens genomsnittliga BNP-tillväxt sjönk från 4,0% 2022 till endast 0,5% 2023. Detta resulterade i den lägsta tillväxten under detta århundrade (med undantag för den globala finanskrisen 2009 och covid-19-pandemin 2020). Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland och Litauen hade till och med negativ tillväxt 2023.

 

Ökningen av antalet insolvensförfaranden speglar svag ekonomisk tillväxt

I Central- och Östeuropa ökade antalet insolvensförfaranden med 38,6%[1] från 2022 till 2023, vilket innebar ytterligare ett år med tvåsiffrig tillväxt. 

Ökningen drevs av en kombination av interna och externa faktorer, vilket förvärrade de utmaningar som företagen i regionen står inför. Detta är särskilt kopplat till geopolitiska spänningar och inflationstryck

förklarar Grzegorz SIELEWICZ, Cofaces chef för ekonomisk forskning i Central- och Östeuropa.

Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina fick återverkningar i hela regionen (särskilt på grund av landets geografiska närhet), störde försörjningskedjorna och bidrog till en kraftig ökning av energipriserna. Dessa externa faktorer, i kombination med interna utmaningar som arbetskraftsbrist och stigande kostnader för insatsvaror, har tyngt företagen. Detta har i sin tur lett till en betydande ökning av antalet konkurser. Framför allt har bygg- och detaljhandelssektorerna påverkats av konkursvågen. De kämpar med arbetskraftsbrist, lönetryck och minskad efterfrågan.

 

Vägen till återhämtning ser ut att bli svår

"Vi räknar med en ytterligare ökning av antalet insolvenser under 2024, om än i långsammare takt än föregående år. Globalt sett kommer företagen fortfarande inte att nå sin fulla ekonomiska tillväxtpotential på grund av de utmaningar de står inför i den dagliga verksamheten”, tillägger Jarosław Jaworski, VD för Coface i Central- och Östeuropa. 

År 2024 kommer företagsklimatet att kännetecknas av begränsad omsättningstillväxt och sjunkande marginaler. Samtidigt kommer exportörerna att fortsätta att möta utmaningar på grund av svag utländsk efterfrågan, särskilt från Tyskland, som fortfarande är den viktigaste handelspartnern för de flesta ekonomier i Central- och Östeuropa.

Det finns dock tecken på en konsumentdriven uppgång vid horisonten, särskilt för dagligvaror, vilket kommer att stödja den ekonomiska aktiviteten i CEE-regionen. Företagen utsätts dock för allt större påtryckningar från stigande råvarupriser och arbetskraftskostnader, inklusive högre minimilöner i de central- och östeuropeiska länderna.
 

Ladda ner vår fullständiga analys nu!

[1] Källa Coface

Författare och experter