Hur har Coface hanterat och mildrat effekterna av kriget i Ukraina 2022?

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 utlöste ett av de mest betydande krigen i Europa sedan andra världskriget. Kriget och de många ekonomiska sanktionerna mot Ryssland har fått allvarliga ekonomiska, finansiella och inflationsdrivande konsekvenser för hela världen.

En försämring av det makroekonomiska läget

För de länder som är direkt berörda av kriget förändrades risksituationen också avsevärt med en försämring av den makroekonomiska miljön och förvärrade kommersiella risker.

I detta sammanhang justerade Coface under 2022 sina bedömningar av ryska, belarusiska och ukrainska risker och minskade sin exponering mot dessa länder. Detta skedde i nära samarbete med kunderna med vilka Coface förde en ständig dialog. Coface inrättade en särskild arbetsgrupp för att kommunicera med alla sina intressenter på daglig basis, i första hand sina kunder.

Coface reaktion

När det gäller Ryssland specifikt genomfördes följande åtgärder:

  • Coface följde noggrant alla sanktioner mot Ryssland genom att annullera exponeringar mot sanktionerade företag och enheter som kontrolleras av sanktionerade personer. Ingen ytterligare risk försäkrades i sanktionerade sektorer eller på sanktionerade enheter.
  • Koncernen har avsevärt minskat sin verksamhet i landet: koncernens exponering mot Ryssland utgör nu mindre än 0,1 procent av Coface totala exponering.
  • Coface behåller en exponering mot ett begränsat antal sektorer som inte är föremål för sanktioner och som tillgodoser lokalbefolkningens grundläggande behov, till exempel läkemedel och jordbruk/livsmedel.
  • Coface gör inte längre nya affärer i landet.
  • Coface har en begränsad lokal närvaro för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder i strikt överensstämmelse med internationella sanktioner. Koncernen har framför allt bibehållit sin förmåga att driva in fordringar.

Coface fortsätter att noggrant följa situationen på daglig basis och fortsätter att agera i fullt samarbete och öppenhet med sina kunder och alla relevanta intressenter.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet