Många utmaningar för företag in Central- och Östeuropa leder till allt fler insolvenser

Central- och Östeuropa har genomgått betydande ekonomiska förändringar under de senaste tre åren. En stor heterogenitet, olika stödåtgärder och lagändringar har haft en betydande inverkan på insolvensutvecklingen. Covid-19-pandemin och den efterföljande ekonomiska nedgången, liksom de ekonomiska effekterna av kriget i Ukraina, har skapat oro inte bara för den makroekonomiska aktiviteten och råvarumarknaderna utan också för företagens betalningslikviditet.

 • Företagskonkurserna i Central- och Östeuropa ökade under 2022 på grund av höga priser på energi och insatsvaror, en rad snabba räntehöjningar, den högsta inflationen på flera decennier och osäkerheten i samband med kriget i Ukraina.
 • I åtta länder ökade antalet insolvenser (Bulgarien, Kroatien, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Serbien), och i fyra länder minskade antalet (Tjeckien, Estland, Slovakien och Slovenien).
 • Efter en nedgång i antalet insolvensförfaranden 2020 ökade dessa 2021 och accelererade 2022
 • Ekonomierna i Central- och Östeuropa har visat tecken på återhämtning under 2021 och under första halvåret 2022, där de flesta länder noterade högre tillväxttakt trots den betydande volatiliteten. ”2022 innebar mestadels solid ekonomisk aktivitet, med Kroatiens och Sloveniens BNP-tillväxt på över 5 procent och en tillväxttakt i Polen, Rumänien och Ungern nära det”, säger Grzegorz Sielewicz, Coface chef för ekonomisk forskning för Central- och Östeuropa. ”Å andra sidan föll Estland in i recession med en tillväxttakt på -1,3 procent.”

  När det gäller insolvens bidrog de stödåtgärder som regeringarna införde 2020 till minskningen av företagens insolvens. Avvecklingen av dessa åtgärder skedde gradvis och företagen gynnades fortfarande av dem i ett läge med låga räntor 2021.  ”Men under 2022 såg vi en tydlig ökning av antalet insolvenser eftersom företagen stod inför flera utmaningar, bland annat höga priser på energi och insatsvaror, en rad snabba räntehöjningar, den högsta inflationen på flera decennier och osäkerheten i samband med kriget i Ukraina.” förklarar Grzegorz Sielewicz.

  Coface uppskattar att det totala antalet insolvensförfaranden för företag i Central- och Östeuropa ökade från 25 917 under 2021 till 36 090 under 2022, en ökning med 39,3 procent. I åtta länder ökade antalet insolvenser 2022 jämfört med året innan (Bulgarien, Kroatien, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Serbien), och fyra länder noterade en minskning (Tjeckien, Estland, Slovakien och Slovenien). Den kraftigaste ökningen av antalet insolvensförfaranden noterades i Serbien och Ungern (+106 respektive +86 procent), medan den största minskningen av antalet förfaranden skedde i Estland (med -17 procent).   

       

  Insolvenserna ökade i alla sektorer – inte bara de energiintensiva

   

  Föga förvånande är det de energiintensiva sektorerna som drabbats hårdast av de stigande råvarupriserna och därmed högre driftskostnader. I Polen har exempelvis kemi-, metall-, pappers-, trä- och livsmedelssektorn rapporterat längre betalningsförseningar än genomsnittet, och en stor del av dem har upplevt längre förseningar jämfört med föregående år. Dessa sektorer var också väl representerade i den regionala insolvensstatistiken: metall, papper, trä och jordbruk/livsmedel har haft höga och accelererande insolvensnivåer.

  Byggsektorn har också påverkats avsevärt. Insolvensgraden är särskilt hög i Kroatien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen och Polen, på grund av de höga priserna på byggmaterial och insatsvaror. Denna sektor såg också en långsam bostadsmarknad på grund av räntehöjningar och stigande inflation, samtidigt som bristen på arbetskraft också har varit ett hinder.

  Slutligen är detaljhandeln en annan sektor med en betydande andel insolvenser i de flesta länder, även om dess insolvensnivåer och ökning av antalet förfaranden förblev relativt begränsade under 2022. Den ihållande inflationen påverkar i allt högre grad konsumenternas utgifter, vilket bör leda till ett ökat antal insolvenser inom denna sektor.

  ”De ekonomiska utsikterna är minst sagt fortsatt osäkra. Våra experter förutspår en avmattning i inflationen under de kommande månaderna, men en stor del av ekonomierna i Central- och Östeuropa bör ändå uppleva en svagare tillväxt 2023. Inflationen kommer att ligga kvar långt över centralbankernas mål. De kommer därför att fortsätta höja räntorna och detta kommer att få negativa effekter på företagens solvens. Vi tror att antalet företag som hamnar i ett insolvensläge därför kommer att fortsätta att öka under 2023”, tillägger Jarosław Jaworski, vd för Coface i regionen Central- och Östeuropa.

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

Poland

 

A4 A4