Storbritannien: Företagsinsolvens går från noll till hundra efter avslutade statliga stödåtgärder

Under 2022 gick omkring 23 400 företag i konkurs i Storbritannien, vilket ledde till att antalet insolvenser nådde de högsta nivåerna sedan den globala finanskrisen 2009.

 • Den snabba ökningen av antalet insolvenser kom efter två år med låga insolvensnivåer.
 • Ökningen var koncentrerad till mindre företag och har främst drivits av borgenärernas frivilliga likvidationer. Insolvenserna i större företag låg fortfarande under 2019 års nivå.
 • Siffrorna för det första kvartalet 2023 visar att antalet insolvenser fortsätter öka, men utan att vara lika starkt koncentrerade till mikro- och småföretag.
 • År 2023 bör konkurser ha en större effekt på förlorade arbetstillfällen och skulder.
 •  

  Före 2020: en värld före pandemin med låga insolvensnivåer

   

  Under åren före pandemin hade företagens insolvens i allmänhet varit relativt stabil, med cirka 16 500 företag på obestånd per år mellan 2015 och 2019. Samtidigt minskade antalet konkurser ytterligare under dessa år (från 47 till 42 konkurser per 10 000 aktiva företag), vilket understryker att antalet företagskonkurser var relativt lågt under 2019. De hade minskat från en nivå på cirka 250 insolvenser per 10 000 aktiva företag 1992–1993 till cirka 40 per 10 000 aktiva företag. 

  Denna nedgång i likvidationsgraden berodde till stor del på de sjunkande räntenivåerna under de senaste 30 åren. Men det berodde också på en bättre makroekonomisk situation under perioden före pandemin jämfört med 1992–1993 samt på vissa starkare grundläggande faktorer. De börsnoterade bolagens nettovinstmarginaler var cirka 4,3 procent 1992–1993 och 7,6 procent 2017–2019. 

   

  2020 till 2021: det statliga stödets era


  2020 var ett omvälvande år då de många statliga åtgärderna för att stödja företag under nedstängningar helt förändrade den normala insolvensdynamiken. Dessa system, såsom permitteringssystemen, covid-stödlån samt ett upphävande av reglerna för laglig handel och ett moratorium som begränsar likvidationsframställningar, innebar att antalet företagsinsolvenser faktiskt minskade dramatiskt under 2020 (-28 procent) och förblev historiskt lågt även under första halvåret 2021.

  När dessa system fasades ut och stödlånen måste återbetalas samtidigt som moratorierna upphörde, började företagens insolvenser uppträda mer typiskt. Efter att upphävandet av reglerna om laglig handel upphörde den 1 juli 2021 började antalet frivilliga borgenärslikvidationer öka snabbt. Tvångslikvidationer såg en ännu mer betydande ökning av antalet insolvenser efter det definitiva slutet på moratoriet i februari 2022. Dessa insolvenser var i allmänhet omkring 50 procent vanligare under månaderna direkt efter och nästan tre gånger vanligare efter sex månader.

  Företagsinsolvenserna ökade med 11 procent 2021 och med ytterligare 57 procent 2022, vilket innebär att de överträffade nivån före pandemin 2019 med 26 procent, den högsta siffran sedan 2009. Det är viktigt att betona att medan mikroföretag stod för 73 procent av insolvenserna 2019 ökade denna andel till 81 procent 2022. Utan mikroföretagen var företagens insolvens faktiskt 9 procent lägre 2022 än 2019. Så även om antalet företag som gick i konkurs ökade var konsekvenserna av detta, till exempel förlorade arbetstillfällen eller berörda skulder, mer begränsade.

   

  2023 och framåt: ett välkänt men dystert landskap


  När brittiska företag nu befinner sig i en värld efter stödåtgärder där insolvens återigen avgörs av företagens likviditet, lönsamhet och deras förmåga att uppfylla finansiella åtaganden, är situationen bekant men inte nödvändigtvis lätt.

  Många företag ackumulerade betydande skulder under nedstängningarna och dessa skulder kommer att behöva återbetalas eller rullas över under de närmaste åren. Driftskostnaderna är också förhöjda med höga priser på energi och andra råvaror samt höga löner. Dessutom har konsumenterna ont om pengar och deras reala disponibla inkomst minskar för andra året i rad 2023.

  Och detta sker vid en tidpunkt då den lågräntemiljö som hjälpte många företag att blomstra är på väg att ta slut. Rörliga räntor till privata icke-finansiella företag har gått från i genomsnitt 3,1 procent under 2019 till 6,0 procent under det första kvartalet 2023. Och utsikterna för räntemiljön har bara försämrats sedan Silicon Valley Bank kollapsade i mars 2023. Bankerna stramade redan åt kreditkraven för företag före kollapsen och förväntas strama åt ytterligare under de kommande månaderna. Detta kan potentiellt starta en spiral där ökande insolvens leder till restriktiv bankutlåning, vilket i sin tur skadar företagens lönsamhet och därmed leder till ytterligare insolvens.

   

  Vissa sektorer är mer utsatta för de aktuella trenderna än andra. 


  Insolvens inom sektorer som läkemedel och kemikalier låg fortfarande kvar på 2019 års nivåer 2022. 
  Tvärtom drabbades livsmedelssektorn av stigande kostnader och instabila leveranskedjor: nästan 300 företag gick i konkurs 2022, en ökning med 83 procent jämfört med 2019, och antalet konkurser ökade med 50 procent under första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2022. 
  Tyngre branscher, som fordons-, transport-, energi- och byggsektorn, har också sett stora ökningar av företagens insolvens, och byggsektorn var den sektor där flest företag gick i konkurs 2022 – cirka 5 200 företag, en ökning med 34 procent från 2019. 
  När det gäller de kommande månaderna anger företag inom sektorer som hotell och restaurang, detaljhandel och byggverksamhet oftare än genomsnittet att de löper en måttlig till allvarlig risk för insolvens. Nästan en femtedel av företagen inom hotell- och restaurangbranschen anger detta, eftersom de är mycket sårbara för löne- och energiprisökningar samt förändrade konsumentvanor.

  Om man ser till inlämnade likvidationsansökningar och tillkännagivanden av avsikter på sektorsnivå, pekar det på ytterligare ökningar av insolvensen inom de flesta sektorer. Tyngre branscher som metall, kemi och bygg kommer sannolikt att se fler företag gå i konkurs. De verkar i ett landskap med minskande efterfrågan, samtidigt som deras kostnader är uppblåsta på grund av att de är energiintensiva sektorer.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

Upptäck våra lösningar