Vad är politisk risk och hur påverkar det företagens kreditgivning?

Med den förändrade världssituationen, ökningen av (geo)politiska risker och klimatkrisen står politisk risk återigen i fokus, med dess oundvikliga ekonomiska konsekvenser för internationell handel och affärsverksamhet. Vi tittar närmare på hur vi kan skydda oss mot denna allt mer aktuella risk.

Vad är politisk risk?

 

Att beräkna politisk risk innebär att man bedömer ett lands politiska stabilitet. Politisk risk kan vara politisk, social, säkerhets- eller klimatrelaterad (se nedan). Det kan också vara ett politiskt beslut som hindrar en transaktion från att genomföras som planerat:

 • förhindrande av överföring av tillgångar;
 • konfiskering av investeringar eller egendom
 • en offentlig myndighets vägran att fullgöra sina skyldigheter;
 • ekonomiska embargon eller sanktioner;
 • nationalisering;
 • expropriation

Sådana omvälvningar kan påverka företag, finansinstitut, banker och investerare. För alla företag, oavsett storlek, kan politisk instabilitet i ett land ha en betydande inverkan på den verksamhet eller de marknader där företaget är verksamt.

Tillsammans med betalningsinställelse är politisk risk en del av Single Risk-lösningen: täckningen av en enda, icke uppsägningsbar kreditrisk på medellång sikt.

Global handel: 4 stora politiska risker

 

1. Statlig inblandning

Om det uppstår en politisk kris eller ett regeringsskifte kan de ansvariga myndigheterna besluta att konfiskera företagens tillgångar. Detta sker till exempel när ett nytt politiskt parti kommer till makten och försöker nationalisera industrier, ofta utan rättvis kompensation till de drabbade företagen. Sådana expropriationsåtgärder leder till förlust av tillgångar eller investeringar för de berörda företagen.

2. Krig, inre oroligheter och terroristattacker

När krig bryter ut, upplopp eller en terroristattack äger rum kan ett företags verksamhet påverkas på många sätt:

 • Förstörelse eller stängning av lokaler;
 • Skador på eller förlust av tillgångar (materiella och finansiella);
 • Oförmåga att fortsätta verksamheten.

Vissa företag kan till och med vara ett specifikt mål om de anses vara "politiska motståndare". Denna typ av händelser leder till allvarliga likviditetsproblem för företagen, med risk för uteblivna betalningar till affärspartners.

De finansiella effekterna av ett krig varierar kraftigt från företag till företag, särskilt beroende på företagets och de drabbade ländernas exponering mot stigande råvarupriser. I ett klimat som präglas av geopolitiska spänningar kommer företagen att uppleva en ökning av finansieringskostnaderna utan att nödvändigtvis kunna föra över denna ökning på försäljningspriserna.

3. Embargon och sanktioner

Handlar du med ett land som är föremål för ett handelsembargo eller sanktioner? Se då upp: Din import och/eller export kan snabbt påverkas. Sådana åtgärder, som utgör den politiska risken, genomförs vanligtvis mycket snabbt. Om din partner utsätts för sanktioner kan du drabbas av betydande förluster, även om affärsrelationen inleddes långt innan situationen försämrades.

I en sådan situation måste du vara hedgad och kunna förutse sådana risker! 

"Som en global ledare inom kreditförsäkring och riskhantering är vår viktigaste tillgång vår förmåga att anpassa vårt kreditbetyg till de politiska och geopolitiska risker vi står inför. Tack vare vår unika expertis och nära samarbete med våra kunder kan vi förutse och effektivt skydda dem mot den landrisk som är förknippad med deras affärsverksamhet."
betoner Benjamin LAMBERT, Head of Political and Credit Risk and Deputy Director of Single Risk på Coface.

4. Klimatrisker

Den ökade oron för globala klimatutmaningar innebär att klimatkriterier spelar en mycket större roll i bedömningen av politisk risk. I detta avseende är företagen exponerade för två huvudsakliga risker:

 • fysisk risk (frekvensen av extrema klimathändelser); 
 • övergångsrisk (effekten av statliga åtgärder på företag).

Genom att kombinera index för exponering* och känslighet** bedömer Coface ett lands sårbarhet för klimatrisker, baserat på sex sektorer som är nödvändiga för att ett land ska fungera: livsmedel, tillgång till vatten, hälsa, ekosystemtjänster, mänskliga bosättningar och infrastruktur.

 

Hur bedöms dessa risker?

För att bedöma landrisken analyserar Cofaces ekonomer makroekonomiska, finansiella och politiska data. Totalt bedöms 160 länder under hela året. Eftersom det är viktigt att denna information alltid är aktuell producerar Coface varje kvartal en lands- och sektorriskbarometer som gör det möjligt för kunder och partners att ta pulsen på den senaste utvecklingen i de länder där de är verksamma.

Dessutom ger Coface en separat poäng för politisk och social risk. Detta baseras på socioekonomiska indikatorer som är specifika för varje land och beräknas genom att analysera samspelet mellan globala ekonomiska faktorer och lokala händelser (politiska, sociala och klimatmässiga) som är specifika för varje land. För 2023 visar Coface index högre risknivåer än före pandemin.

"Efter mer än 70 år av fred har politisk risk åter hamnat i fokus och har präglat agendan i många länder under de senaste åren. Denna risk ökar tydligt, särskilt på grund av den föränderliga världsordningen och klimatkrisen, två viktiga källor till osäkerhet och instabilitet under de kommande åren."

Ruben NIZARD, ekonom för Nordamerika och chef för politisk risk på Coface.

Företag och landrisker: Hur kan företagen skydda sig? 

Försäljnings-, inköps- eller importavtal, finansiering eller investeringar: Är du ett litet eller medelstort företag, egenföretagare, ett stort företag eller ett finansinstitut som vill säkra din verksamhet? Kreditförsäkring är en av de bästa lösningarna för att skydda sig mot politiska risker.

Om det råder politisk oro i det land som din affärspartner handlar i eller med, kommer det sannolikt att vara omöjligt för honom eller henne att fullgöra sina skyldigheter. Detta leder till uteblivna betalningar och kundförluster för ditt företag. Sådana situationer försvagar kassaflödet och kan till och med leda till insolvens. Cofaces kreditförsäkring är inte bara en försäkring som skyddar dig mot sådana händelser: Den har också en förebyggande aspekt som gör att du kan bedöma dina affärspartners (kunder, leverantörer) och marknader i förväg, innan du inleder en affärsrelation.

Cofaces Single Risk-lösningar ger dig skräddarsydd täckning på medellång och lång sikt för att skydda dig mot risken för utebliven betalning, inklusive risker relaterade till politiska händelser. På Coface baseras Single Risk-försäkringar på en specifik metod som tillämpas av ett nära sammansvetsat team av riskexperter och ekonomer.

Coface har varit världsledande inom riskhantering i över 75 år och hjälper företag att skydda sig mot betalningsinställelser så att de kan växa med tillförsikt. Kontakta våra experter för att hitta den kreditförsäkringslösning som passar dina behov.

* Exponeringsindex: ett mått på ett lands sårbarhet för klimatstörningar. Detta index fångar de fysiska konsekvenserna av klimatrisker.
**Känslighetsindex: bedömning av graden av påverkan av en klimatchock baserat på topografiska variabler, demografi eller landets ekonomiska struktur.

Författare och experter

Upptäck våra lösningar