Frankrike 2023: Längre och mer frekventa betalningsförseningar, med små företag i skottlinjen

Ladda ner dokumenten

Ta en närmare titt på analysen av franska företags betalningsbeteende 2023. Den visar på längre och mer frekventa betalningsförseningar, vilket påverkar småföretagen.

Under 2023 har 97 procent av de franska företagen erbjudit sina kunder förlängda betalningsvillkor, med en genomsnittlig tidsram på 48 dagar.

Trots detta har 82 procent av företagen registrerat försenade betalningar från sina kunder under de senaste 12 månaderna. Majoriteten uppgav att sena betalningar förekom oftare och under längre perioder än förra året. Företagens försämrade betalningsvanor återspeglas i insolvenssiffrorna, med en obestridlig ökning sedan början av året som till och med har överträffat nivåerna före covid-19. 

 

Betalningsvillkor[1] – en väl förankrad praxis

 

Att förlänga betalningsvillkoren är en väletablerad praxis i Frankrike: 97 procent av företagen erbjuder detta till sina kunder, oberoende av bransch och storlek på företaget. Den genomsnittliga tidsramen är 48 dagar, vilket är betydligt högre än de villkor som erbjuds i Tyskland (32 dagar), eller till och med snittet i Polen (46 dagar), men fortfarande mycket lägre än det som erbjuds i Kina (81 dagar) och resten av Asien (66 dagar).

Att denna praxis är utbredd i Frankrike bevisas av att 95 procent av de mycket små företagen faktiskt beviljar betalningsvillkor, trots att de relativt sett är mindre benägna att göra det. Betalningsvillkoren är dock kortare. Till exempel erbjuder 35 procent av dem betalningsvillkor på mindre än en månad, jämfört med cirka 10 procent för andra företagsstorlekar.

 

Betalningsförseningar: situationen blir alltmer ansträngd – mycket små, små och medelstora företag drabbas hårt

 

82 procent av företagen har upplevt betalningsförseningar under 2023. Det är vanligare än i Polen (61 procent av företagen), Tyskland (76 procent) och Asien (57 procent), där betalningsvillkoren är längre men förseningarna mindre frekventa.

Företagets storlek är en viktig faktor som påverkar betalningsförseningar. 70 procent av de mycket små, små och medelstora företagen uppgav att betalningsförseningarna hade ökat, jämfört med ”endast” 53 procent av de större företagen. Dessutom rapporterade de flesta mycket små, små och medelstora företag mer frekventa betalningsförseningar än under 2022. 54 procent av de mycket små företagen upplevde betalningsförseningar på mer än en månad och nästan 20 procent gick så långt som att nämna betalningsförseningar på över två månader. Den genomsnittliga betalningsförseningen uppgår till 42 dagar för mycket små företag, jämfört med 38 dagar för små och medelstora företag och ”endast” 26 dagar för större företag. Resultaten är ännu mer oroväckande eftersom hälften av de mycket små företagen uppger att sena betalningar har en ”mycket viktig” eller ”kritisk” inverkan på deras likviditet.

Bland de nämnda skälen angav 27 procent av de tillfrågade kundernas ekonomiska svårigheter som skäl till försenade betalningar, medan 41 procent av dem misstänker att kunderna medvetet håller tillbaka pengar för att hantera sitt kassaflöde 

 

Ökande insolvens i Frankrike

 

Efter att legat kvar på en mycket låg nivå fram till mitten av 2022 återgick antalet företagsinsolvenser till samma nivå som innan covid-19 i slutet av förra året. 39 098 insolvenser registrerades under årets första nio månader, en ökning med 34 procent jämfört med 2022 och 4,5 procent högre än 2019.

Denna dynamik påverkar alla sektorer. Insolvenserna drevs av företag med intäkter på mindre än 250 000 euro (en ökning med 8 procent jämfört med perioden januari–september 2019) och företag som genererar intäkter på mer än 10 miljoner euro har också registrerat betydligt fler insolvenser än under tiden före pandemin (+8 procent).

Denna trend kommer att fortsätta under de närmaste kvartalen, med marginaler och kassaflöde under press på grund av restriktiva finansieringsvillkor, mer begränsad efterfrågan och stigande kostnader.

Månatlig företagsinsolvens

 

Försämrade ekonomiska utsikter och flera risker 

 

90 procent av de tillfrågade företagen förväntar sig att de ekonomiska förhållandena försämras eller, i bästa fall, att aktiviteten förblir stabil i Frankrike och globalt, förväntningar som delas av företag i alla storlekar. 

Trots de fortsatt begränsade tillväxtutsikterna för Frankrike och EU under 2024 är dessa två marknader fortfarande mycket populära bland exportföretag (72 procent för Frankrike och 60 procent för EU) som ser dem som de bästa möjligheterna för deras verksamhet nästa år.

Mot bakgrund av ett osäkert globalt geopolitiskt läge som främjar nearshoring[1] och friendshoring[2], uppgav 12 procent av de tillfrågade företagen att de redan hade flyttat åtminstone en del av sin verksamhet. 84 procent av de företag som har omlokaliserat eller avser att omlokalisera en del av sin verksamhet planerar att göra detta i Frankrike.

 

[1] Nearshoring – omlokalisering av ekonomisk verksamhet till ett land som ligger geografiskt nära.

[2] Friendshoring – omlokalisering av ekonomisk verksamhet till ett land som är en geopolitisk allierad.

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

France

 

A3 A3

Upptäck våra lösningar