Woman working in pharma sectorWoman working in pharma sector

Servier och Coface: ett globalt program och långsiktigt partnerskap för att nå nya marknader

Hur en av Frankrikes ledande läkemedelsgrupper gick från lokala kreditförsäkringssystem till ett robust globalt kreditriskhanteringsprogram för att stödja internationell expansion.

Om Servier

 

Servier är Frankrikes näst största läkemedelsföretag och den 34:e största läkemedelsgruppen i världen. Koncernen grundades 1954. Koncernen är specialiserad på hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, immuninflammation och neuropsykiatri genom två kärnverksamheter: produktion av receptbelagda läkemedel (originalläkemedel) och generiska läkemedel, inklusive Biogaran, som är marknadsledande i Frankrike.

Servier har skapat sin tillväxt genom sina 21 400 anställdas insatser för att leverera receptbelagda och generiska läkemedel till patienter i över 150 länder.

I slutet av 2022 hade Servier en försäljning på 4,9 miljarder euro, en ökning med 10% från föregående år. EBITDA* utgjorde 18% av Serviers försäljningsintäkter, vilket återspeglar den starka lönsamheten i koncernens värdeskapande modell.

 

"Begränsad synlighet av global kundrisk i vår affärsportfölj"

Servier, en Coface-kund sedan 2016, är en stor aktör med ett starkt internationellt fotavtryck, med mer än hälften av sina intäkter genererade utanför EU. Läkemedelsföretaget, med huvudkontor i Frankrike, distribuerar sina produkter i 150 länder via ett nätverk av externa importörer eller via dotterbolag. Medan originalprodukterna har vuxit organiskt, har generikadelen utvecklats internationellt genom förvärv. Detta var fallet med EGIS, ett stort laboratorium i Ungern, som koncernen nu använder för att exportera generiska läkemedel till grannländerna (Polen, Ryssland och Rumänien). Servier förvärvade också två företag, ett i Nigeria och ett i Brasilien, som båda är viktiga marknader för koncernen.

Trots sin multinationella status saknade Servier erfarenhet av kreditförsäkring. Hanteringen av kreditrisker baserades till stor del på lokala försäkringar i en handfull olika länder. 

Vår kreditförsäkringspraxis byggde på lokala initiativ, som hanterades på olika sätt av de olika enheterna, var och en med sina egna regler, avtalsvillkor, lokala utmaningar och behov. Vi delade grundläggande god kredithanteringspraxis, men Serviers centrala översikt var begränsad, liksom kontrollen av den globala kundrisken i affärsportföljen.

förklarar Cédric DONDAIN, International Treasurer, med ansvar för kredithantering inom Servier-koncernen.

2016 gav Servier AON - sin långvariga mäklarpartner - i uppdrag att inleda en anbudsinfordran eftersom koncernen ville utveckla en omfattande strategi för hantering av kreditrisker och optimera resultatet. Syftet var att strukturera organisationen för koncernens kreditförsäkring och inkludera andra Servier-enheter runt om i världen.

 

Ett globalt program för att etablera sig på nya marknader

Efter diskussioner med de tre världsledande aktörerna inom kreditförsäkring (Allianz Trade, Atradius och Coface) valde Servier slutligen Coface med sina lösningar för multinationella företag: Coface Global Solutions (CGS). För att balansera riskfördelningen och förbättra hanteringen av de olika försäkringarna utformade Cofaces kreditrådgivare och CGS team ett globalt kreditförsäkringsprogram för Servier. Det slutgiltiga målet? Att strukturera och effektivisera varje affär genom att sammanföra de olika kundriskerna och länderna. 

Cofaces lösning är skräddarsydd efter våra behov och en stor fördel är att den kan inkludera koncernbolag i alla länder där vi är verksamma. Kvaliteten på Cofaces affärsinformation om våra kunder är också en avgörande faktor. 

analyserar Cédric DONDAIN.

Dessutom drar Servier nytta av tjänsterna och expertisen hos en organisation som är 100 % dedikerad. I deras avtal har de en ledande riskunderwriter och en programansvarig. De har också tillgång till ett centraliserat rapporteringssystem: Cofaces CGS Dashboard. Denna digitala lösning ger en 360°-översikt över exponeringar, bedömningar och kreditbetyg i alla länder som deltar i programmet. 

"Det var en stor utmaning. Vi började från noll, men vi lyckades bygga ett sammanhängande program som är robust och funktionellt och som kan stödja Serviers strategiska utmaningar att erövra nya internationella marknader", betonarBorislav TODOROV, Head of CGS Account Management för Coface i Frankrike.

Servier, som redan är ett av världens tre största företag inom kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, investerar nu kraftigt i onkologi, särskilt i behandlingen av blodcancer (leukemi). Detta nya fokusområde, som för närvarande står för 18% av försäljningen, växer snabbt. Detta är resultatet av koncernens nya strategi och två viktiga transaktioner: förvärvet av Shires onkologiverksamhet (irländska laboratoriet) 2018 följt av förvärvet av AGIOS onkologiportfölj 2021, två strategiska externa utvecklingar som markerar Serviers inträde på den amerikanska marknaden.

 

"Vårt samarbete har haft en positiv inverkan på produktiviteten i vårt program."

Fem nya distributionsföretag har anslutit sig till koncernens kreditförsäkringsprogram sedan lanseringen 2016, vilket visar på effektiviteten i Cofaces CGS-lösningar. 

"I alla dessa länder har omsättningen ökat och täckningen förbättrats! Detta är särskilt viktigt för Servier, eftersom dess dotterbolag inte är skyldiga att delta. Det innebär att vi måste övertyga dem om att programmet är användbart och effektivt, inte bara för dem utan även för samhället och för att utjämna riskerna, vilket är viktigt för försäkringsbolaget. Ett av våra dotterbolag - som var lite tveksamt till en början - drabbades också av en skada. Så det stod klart för dem hur fördelaktigt det var att ha en kreditförsäkring!!! " tillägger Cédric DONDAIN.

Det faktum att programmet har förnyats vartannat år sedan 2016 (och utan upphandling!) är ett tecken på det förtroende Servier har för Coface. För närvarande omfattar programmet 28 försäkringar i 26 länder med en försäkringsbar omsättning som för närvarande uppgår till 1,5 miljarder euro - eller nästan 10 gånger mer än vid starten! 

"Tidsvärdet och kvaliteten i vårt samarbete har en positiv inverkan på vårt programs höga prestationsnivåer. Vi har tillgång till lokala riskunderwriters och vi kan även eskalera upp till Coface France. Den goda ömsesidiga kunskapen mellan våra två grupper, i kombination med riskgaranternas expertis och erfarenhet, gör att vi snabbt kan justera våra försäkringsbehov - och därmed försäkringsgivarens exponering - i ekonomiska miljöer som mycket väl kan försämras snabbt", avslutar Cédric DONDAIN.

 

*EBIDTA: balans mellan rörelseintäkter och rörelsekostnader för att uppnå dessa resultat. Det beräknas genom att lägga till resultatet från den löpande verksamheten (även kallat EBIT) till avskrivningar och amorteringar.

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

France

 

A3 A3